Všeobecné podmínky

VLTAVA LABE MEDIA a.s.
Speciální smluvní podmínky www.estranky.cz

1. Úvod

Tyto smluvní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují podmínky poskytovaní služeb na internetové doméně www.estranky.cz.

Provozovatelem domény www.estranky.cz a poskytovatelem služeb je společnost VLTAVA LABE MEDIA, a.s., se sídlem Praha 5, U Trezorky 921/12, IČ: 01440578, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18970 (dále jen "provozovatel").

Uživatelem se rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s provozovatelem smlouvu prostřednictvím objednávky v souladu s těmito Podmínkami (dále jen "uživatel").

2. Služba

2.1. Provozovatel poskytuje soubor služeb a dílčích plnění za účelem vytvoření a správy webových stránek uživatele v rámci sítě internet. Tyto služby jsou uživatelům dostupné na internetové adrese www.estranky.cz. Stránky uživatelů jsou provozovány na doménách třetího řádu www.příklad.estranky.cz (dále jen "služba").

2.2. Předmětem smlouvy je závazek provozovatele zajistit provoz nabízené služby uživateli a závazek uživatele za tuto službu platit poplatky podle platného a závazného ceníku provozovatele uveřejněného na www.estranky.cz.

3. Uzavření smlouvy

3.1. Jakákoliv fyzická nebo právnická osoba se může stát uživatelem služby vytváření www stránek.

3.2. K uzavření smlouvy o poskytnutí služby mezi uživatelem a provozovatelem dojde:

 • na základě odeslání řádně vyplněného registračního formuláře umístěného na produktové stránce provozovatele služby
 • anebo odesláním závazné objednávky uživatelem přes online formulář umístěný v administrační části jeho stránek

3.3. Uzavřením smlouvy o poskytnutí služby prostřednictvím sítě internet vyslovuje uživatel souhlas s přijetím těchto Podmínek ve stejném rozsahu, jako kdyby tyto Podmínky byly podepsané ve formě smlouvy. Tyto Podmínky jsou závazné v platném aktuálním znění, které je veřejně přístupné na stránkách www.estranky.cz.

3.4. Smluvní vztah založený dle těchto Podmínek vzniká mezi smluvními stranami, tj. provozovatelem a uživatelem, okamžikem schválení zaslaného a řádně vyplněného registračního formuláře objednávky vyplněné uživatelem ze strany provozovatele služby. Tento smluvní vztah se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen "občanský zákoník") a navazujících předpisů.

3.5. Na uživatele, který je fyzickou osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, se vztahují ustanovení o spotřebitelských smlouvách podle § 1810 a násl. občanského zákoníku.

3.6. Schválením registračního formuláře ze strany provozovatele je uživateli zřízena služba, nastaveny webové stránky na doméně www.priklad.estranky.cz a umožněna administrace těchto stránek. O zřízení služby je uživatel informován prostřednictvím e-mailu, který uvedl v registračním formuláři.

3.7. Provozovatel služby si vyhrazuje právo ověřit registrační údaje uvedené uživatelem v registračním formuláři. Za tímto účelem je uživatel povinen postupovat dle instrukcí uvedených provozovatelem v potvrzovacím e-mailu a nejpozději do 10 dnů od zřízení služby potvrdit uzavření smlouvy formou tzv. Aktivace. O úspěšném dokončení aktivace je uživatel informován e-mailem na stejnou e-mailovou adresu.

3.8. V případě, že si uživatel nezaktivuje službu do 10 dnů od provedení registrace, automaticky mu bude zablokována jeho výsledná stránka dostupná na veřejné adrese www.priklad.estranky.cz. Přístup do administrace služby mu bude stále umožněn, a to nejdéle do 30 dnů od zřízení služby (uplynutí zkušení doby).

3.9. K využití služby se musí uživatel zaregistrovat. Během registrace je uživatel vyzván k vytvoření přístupového hesla ke svému zákaznickému účtu. Uživatel je povinen uchovávat toto heslo v tajnosti a nesdílet ho s dalšími osobami. Uživatel nese plnou odpovědnost za veškeré úkony, které jsou z jeho účtu učiněny. Uživatel je povinen bez zbytečného odkladu provozovatele informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupnění svého hesla třetí osobě. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít k zneužití účtu uživatele, je provozovatel oprávněn účet uživatele zablokovat, případně ho vyzvat ke změně hesla. Provozovatel neodpovídá uživateli za škody, které mu vznikly v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.

3.10. Provozovatel je oprávněn okamžitě pozastavit či zrušit registraci uživatele, pokud se může odůvodněně domnívat, že uživatel porušuje tyto Podmínky, jiné vzájemné ujednání nebo zákon. Zánikem či zrušením registrace nejsou dotčena ta ustanovení Podmínek, která vzhledem ke své povaze přetrvávají.

nahoru

4. Cenové programy

Služby jsou poskytovány provozovatelem prostřednictvím následujících cenových programů:

4.1. Zkušební doba/Použití ZDARMA

4.1.1. Službu lze využívat neomezenou dobu zdarma za předpokladu, že stránky jsou stále aktivní (viz bod Ukončení služby). Po zkušební dobu 30 dní lze využívat i služby dostupné v placených programech (Nekomerčním a Komerčním programu). Po skončení této zkušební doby je stránka přepnuta do programu Zdarma a jsou nastaveny parametry služby dle platného ceníku.

4.1.2. Na stránky v programu Zdarma může provozovatel umístit reklamy vlastní nebo třetích stran. Do stránek v programu Zdarma nelze vkládat komerční obsah viz bod 4.2.2. Komerční využití.

4.1.3. V případě, že se na stránkách v programu Zdarma nachází komerční obsah, systém automaticky zablokuje výsledné stránky dostupné na veřejné adrese. Přístup do administrační části webu bude nadále umožněn.

4.1.4. Na stránkách v programu Zdarma se mohou zobrazit reklamy na zboží a služby třetích stran poskytované těmito stranami či reklamními společnostmi a uveřejněné provozovatelem.

4.2. Placený program

4.2.1. Nekomerční využití

Na stránkách nesmí být uživatelem umístěna žádná reklama vlastní nebo třetích stran ani externí kód, který reklamu zprostředkovává. Nekomerční program je nastaven dle platného ceníku. Před objednáním Nekomerčního programu běží uživateli 30denní zkušební doba. Do stránek v Nekomerčním programu nelze vkládat komerční obsah.

4.2.2. Komerční využití

Obsahem komerčních stránek může být prezentace firem, jejich služeb, výrobků nebo zvířat. Do stránky může uživatel vkládat reklamu třetích stran.

Komerční stránkou je:

 • stránka podnikatele – právnické osoby nebo živnostníka,
 • stránka s vloženou reklamou (bannery, reklamní systémy),
 • stránka s vloženou inzercí (nabídka výrobků, služeb, zvířat, zboží, chovatelské stanice),
 • stránka s vloženým ceníkem produktů nebo služeb,
 • stránka s katalogem produktů (Eshop).

Komerční stránky mají 30denní zkušební dobu. Do uplynutí této doby je třeba objednat cenový program Komerční nebo program Eshop (viz specifikace dle platného ceníku).

nahoru

5. Cenové programy a doplňkové služby

Úhrada ceny za službu Nekomerčního, Komerčního programu a programu Eshop je dle podmínek platného ceníku jednorázová a nevratná. Od zřízení služby po její úhradu je uživateli nastavena bezplatná demoverze placeného programu.

Na základě požadavku uživatele bude na účet uživatele zaregistrována a nasměrována doména druhého řádu. Doména druhého řádu je doména ve tvaru www. domena.cz, přičemž za pojem „domena“ je možné si dosadit libovolné slovo za předpokladu, že již takové označení není používáno jiným subjektem.

Ukončením služby ze strany provozovatele nevzniká uživateli nárok na vrácení platby.

Při úhradě v cizí měně se pro účel přepočtu CZK na cizí měnu použije aktuální kurz České národní banky ke dni zdanitelného plnění.

nahoru

6. Práva z vadného plnění

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má uživatel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má uživatel právo na odstranění vady, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupení od smlouvy. Pro odstoupení od smlouvy může uživatel použít Formulář pro odstoupení od smlouvy.

nahoru

7. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu, údaje o technických ochranných opatřeních

Spojení uživatele se serverem www.estranky.cz je šifrováno v moderních prohlížečích 256bitovým šifrováním.

nahoru

8. Ukončení služby

K ukončení služby dojde automaticky, pokud po dobu zkušební doby 30 dnů od zřízení služby

 • nebyl vložen příspěvek nebo fotogalerie,
 • nebyla provedena aktivace služby.

K ukončení služby dojde automaticky, pokud ze strany uživatele nebyl déle než 5 měsíců zaznamenán žádný přístup do administrace stránek (tato podmínka se nevztahuje na platící uživatele).

Uživatel souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn okamžitě ukončit poskytování služby za těchto podmínek:

 • stránky porušují zákony ČR nebo jsou v rozporu s dobrými mravy,
 • obsah stránek poškozuje dobré jméno provozovatele nebo osoby, které jsou ve vztahu k provozovateli osobou ovládanou nebo osobou ovládající, anebo tvoří s provozovatelem koncern,
 • na stránkách se nachází jen odkaz na komerční služby, popřípadě link farma (stránka vytvořená za účelem odkazování na jiné stránky),
 • uživatel poruší tyto Podmínky,
 • uživatel používá služby ke komerčním a jiným účelům, které by mohly (i v konečných důsledcích) poškodit provozovatele nebo osoby, které jsou ve vztahu k provozovateli osobou ovládanou nebo osobou ovládající, anebo tvoří s provozovatelem koncern,
 • uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv funkci služeb provozovatele a/nebo se pokusil narušit stabilitu, chod nebo data služeb,
 • v případech, kdy dojde k narušení či zneužití stránek uživatele takovým způsobem, že je již nelze nadále fakticky využívat (např. v případě přetrváváních hackerských útoků apod.),
 • stránky uživatele přímo šíří warez (tj. autorská díla, se kterými je nakládáno v rozporu s právem, zejména v rozporu s právem autorským) nebo na takové stránky odkazují.

Je-li uživatel spotřebitelem, má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od zřízení služby, to neplatí, pokud již službu začal využívat. Pro odstoupení od smlouvy může uživatel použít Formulář pro odstoupení od smlouvy. V případě, že uživatel začal již službu využívat, je povinen uhradit poměrnou část z ceny služby za dobu užívání.

nahoru

9. Zpracování osobních údajů

9.1. Podmínky zpracování osobních údajů

Provozovatel zpracovává a chrání osobní údaje, které získal v rámci právního vztahu s uživatelem, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679). Informace o způsobu, rozsahu a účelu zpracování osobních údajů uživatele a o jeho právech vůči Provozovateli jsou dostupné v Zásadách zpracování osobních údajů na www.vlmedia.cz. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: dpo@vlmedia.cz.

Zpracování osobních údajů je ze strany provozovatele prováděno zabezpečeným způsobem automaticky i manuálně. Provozovatel nezpracovává osobní údaje uživatelů webových služeb společnosti jinak než k zákonným účelům, popř. k účelům, s nimiž uživatel vyslovil souhlas. Osobní data uživatele jsou zpracovávána pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a rovněž pouze po dobu nutnou pro dosažení výše uvedených účelů, nejdéle ale po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

Osobní údaje poskytuje uživatel provozovateli dobrovolně. Vzhledem k tomu, že u některých služeb je ale pro zpřístupnění služby předání některých osobních údajů nutné, znamená odmítnutí souhlasu poskytnout potřebné osobní údaje nemožnost realizovat objednanou službu.

nahoru

10. Ochrana práv duševního vlastnictví

10.1. Provozovatel je autorem šablony, softwaru a samotné služby, tj. dílčích tvůrčích činností, které jsou autorským dílem.

10.2. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

 • kopírovat, stahovat a šířit obsah provozovatele či jiných uživatelů bez jejich svolení;
 • zasahovat jiným uživatelům do užívání služby a jakýmkoli způsobem jim v užívání služby bránit;
 • zasahovat do bezpečnosti služby;
 • využívat služby pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam) a řetězových zpráv, zasílat do systému služby viry nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy;
 • vytvářet falešné zprávy za účelem falšování identity uživatele či pokoušet se proniknout na účet jiných uživatelů.

10.3. Provozovatel má právo odstraňovat domény spekulativního charakteru.

10.4. Uživatel se zavazuje uveřejňovat na svých stránkách pouze obsah, který je v souladu se zákonem a nezasahuje do práv provozovatele nebo třetích osob.

nahoru

11. Zneužití služby

11.1. Uživatel se zavazuje, že nebude službu zneužívat a že nebude v rámci užívání služby porušovat zákon a jiné obecně závazné právní předpisy, tyto Podmínky a zásady dobrých mravů a poctivé obchodní morálky. Za zneužití služby anebo porušení závazků stanovených v předchozí větě se považuje zejména:

 • šíření obsahu, který je obtěžující, hanlivý, proti lidské důstojnosti, diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy nebo pohlaví, který propaguje násilí či jakékoli další protiprávní jednání (obsah stránek nevhodný pro osoby mladší 18 let - erotický obsah stránek atd. - lze umístit pouze na stránky chráněné heslem, viz služba Uzamčení stránek dostupná v placených programech!);
 • šíření obsahu, který ohrožuje veřejný pořádek nebo oprávněné zájmy jiného uživatele či provozovatele;
 • získávání neoprávněného přístupu k jiným počítačovým systémům;
 • narušování možnosti užití služby jinému uživateli;
 • porušování práv týkající se užití veřejné sítě elektronických komunikací;
 • narušování nebo přerušování sítí nebo internetových stránek spojených s www.estranky.cz;
 • tvorba, šíření či skladování elektronických kopií dokumentů a materiálů, které jsou chráněny autorským právem bez předchozího souhlasu jejich vlastníka.
 • úmyslné přetěžování serveru nebo jiné úmyslné zneužívání softwaru služby.

11.2. Provozovatel je oprávněn závadný obsah z internetových stránek odstranit a požadovat a vymáhat po uživateli, který zneužitím služby způsobil provozovateli škodu, uhrazení této škody v plné výši a nebo uplatňovat jiné další právní nároky. Škodou se rozumí jakákoli škoda způsobená provozovateli. Škodou se rozumí jak přímá škoda, tak jakékoli nezbytně vynaložené náklady a výlohy spojené s uplatněním práva na náhradu škody a odstraněním závadného stavu, který zneužitím služby vznikl. Za škodu je považována také peněžitá pokuta, kterou příslušný správní orgán udělil provozovateli za porušení právních předpisů jako důsledek zneužití služby uživatelem.

11.3. Provozovatel není odpovědný za obsah stránek uživatelů a neodpovídá za jakékoliv ujednání mezi uživatelem a jakoukoliv třetí osobou a to ani v souvislosti se službou, stejně tak provozovatel neodpovídá za porušení práva uživatelem či třetí osobou v souvislosti se službou. Zejména provozovatel neodpovídá a neručí za dodání, uhrazení, ztrátu či poškození výrobků, za poskytnutí služeb a záruk uživatelem, za úhradu ceny za poskytnuté zboží či služby ani za jiné podobné ujednání mezi uživatelem a třetí osobou.

11.4. Provozovatel dále nenese odpovědnost zejména za:

 • obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím www.estranky.cz, odkazy na stránky třetích osob umístěné na www.estranky.cz, reklamu, popřípadě jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím internetových stránek služby;
 • obsah umístěný na internetové stránky služby bez jeho souhlasu a vědomí, jestliže pro provozovatele není technicky možné a únosné jeho užívání zabránit;
 • nekompatibilitu www.estranky.cz s koncovým zařízením, softwarem uživatele nebo s jeho připojením k síti elektronických komunikací;
 • technické obtíže, včetně chyb a výpadků spojení s www.estranky.cz.

nahoru

12. Další ujednání

12.1. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit tyto Podmínky. Změnu Podmínek je provozovatel povinen oznámit uživateli prostřednictvím e-mailu, který uvedl v registračním formuláři. Uživatel má právo tyto změny podmínek do 14 dnů odmítnout a odstoupit od smlouvy. Pro odstoupení od smlouvy může uživatel použít Formulář pro odstoupení od smlouvy.

12.2. Informace o mimosoudním řešení sporu: uživatel – fyzická osoba, který uzavře s provozovatelem kupní smlouvu nebo smlouvu o poskytování služeb, má právo na mimosoudní řešení sporu, který v důsledku takové smlouvy vznikne. Uživatel je pro tyto účely oprávněn obrátit se s návrhem na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu obsahujícím náležitosti uvedené v § 20n zákona č. 634/1992Sb. o ochraně spotřebitele na Českou obchodní inspekci, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, www.adr.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro uživatele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uživatel poprvé u provozovatele uplatnil nárok, který je předmětem sporu. Uživatel, který má bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, je oprávněn podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s provozovatelem prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jeho bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské komise.

12.3. Poskytování služeb a jejich rozsahu se řídí platným ceníkem, který je zveřejněn na stránkách provozovatele.

12.4. Provozovatel se bude snažit o maximální funkčnost a dosažitelnost poskytované služby. Přesto, s ohledem na technické aspekty služby, nemůže poskytnout garanci stoprocentní dostupnosti služby. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit přístup ke službě na dobu nezbytně nutnou k provedení oprav, údržby nebo upgradu systému či implementace nových prvků systému.

12.5. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou ztrátou nebo poškozením uložených dat.

12.6. Uzavřená smlouva bude uložena v elektronické databázi provozovatele.

12.7. Smlouvu lze uzavřít v českém a slovenském jazyce.

12.8. V případě výskytu chyb při registraci kontaktujte provozovatele na podpora@estranky.cz.

12.9. Tyto Podmínky jsou platné a účinné ke dni 1. 7. 2018.